Prečo si vybrať práve nás? Najlepšou reklamou je spokojný klient a dobrá povesť. Práve spokojný klient je naším cieľom, ku ktorému smerujeme všetko naše úsilie a v tejto súvislosti sa snažíme neustále zvyšovať kvalitu nami poskytovaných právnych služieb.

Ius est ars boni et aequi

Právo je umenie (znalosť) dobrého a spravodlivého.

Advokácia je nielen podnikanie a povolanie, ale je to najmä poslanie. Ústava Slovenskej Republiky, ale aj iné medzinárodné dokumenty, ktoré sú pre SR záväzné, zakotvujú pre všetky osoby právo na súdnu a inú právnu ochranu. Úlohou advokácie je prispieť k napĺňaniu tohto základného ľudského práva.

súdnicke kladivkoPoslaním advokácie je slúžiť veci spravodlivosti a napomáhať pri uplatňovaní ústavného práva fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb, teda klientov, v súlade s Ústavou Slovenskej Republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vykonávať advokáciu a poskytovať právne služby môžu len advokáti – osoby zapísané v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou, potom ako splnili všetky zákonom stanovené podmienky. Advokát je oprávnený poskytovať právnu pomoc na celom území Slovenskej Republiky.

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.