Informácie GDPR

1. Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:JUDr. Dušan Remeta
Sídlo:Masarykova 2,
080 01 Prešov, SR
IČO:42 039 720
DIČ:1071956105
IČ DPH:SK1071956105
Web:www.remeta.sk
 
Zapísaný:SAK - č. licencie 5574
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:JUDr. Dušan Remeta
Telefón:+421 915 919 583
Mail:remeta@remeta.sk
Prevádzka:
Názov prevádzky:Advokátska kancelária
Adresa:Masarykova 2, 080 01 Prešov

 

2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon“
3. Zodpovedná osoba DPO:
 • zodpovedná osoba DPO nie je určená
4. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje cez kontaktný formulár:
 • návštevníci stránky www.remeta.sk:
 • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa
5. Účel spracúvania osobných údajov:
 • vybavenie podnetu (žiadosti, otázky, ...) návštevníka stránky www.remeta.sk odoslaného cez kontaktný formulár
6. Právny základ spracúvania osobných údajov:
 • poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona
7. Doba uchovávania osobných údajov:
 • v závislosti od typu podnetu odoslaného cez kontaktný formulár:
 • do vybavenia podnetu
 • do odvolania súhlasu
8. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
 • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa
9. Identifikácia príjemcu OÚ:
 • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
10. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:
 • OÚ sa neprenášajú
11. Práva dotknutej osoby:
 • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona
12. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.